Hlavní menu

Jak probíhá exekuce

Obecně exekuce může probíhat pouze na základě platného usnesení o nařízení exekuce...

Celý článek


Kdo může exekuovat?

Exekuce nemovitosti je specifický právní akt. Prodat nemovitost může exekutor uvedený...

Celý článek

Základní schéma průběhu exekuce

1.

Zahájení exekuce

dnem, kdy oprávněný podal exekuční návrh

2.

Pověření soudního exekutora vedením

(pověření vydává exekuční soud)

3.

Soudní exekutor vám doručil

Vyrozumění o zahájení exekuce

Výzvu ke splnění vymáháné povinnosti

Neposílá se při zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech

exekuční příkaz

(např. postižení účtu) Ale do konce 30denní lhůty ke splnění vymáhané povinnosti nelze exekuci provést

30denní lhůta ke slpnění vymáhané povinnosti

Splnění

Nesplnění

Splnění vymáhané povinnosti

uhrazení zálohy na snížené náklady exekuce a na náklady oprávněného

nesplnění vymáhané povinnosti

neuhrazení nákladů exekuce a nákladů oprávněného

provedení exekuce

Provedení exekuce na základě exekučního příkazu zpravidla v tomto pořadí:

  1. Přikázání pohledávky z účtu
  2. Srážky ze mzdy a jiných příjmů
  3. Prodej movitých věcí
  4. Prodej nemovitých věcí

Příp. další způsoby provedení exekuce

splnění vymáhané povinnosti

Splnění vymáhané povinnosti + úhrada plných nákladů exekuce a nákladů oprávněného na základě vydaného příkazu k úhradě nákladů exekuce nebo jiného rozhodnutí

SKONČENÍ EXEKUCE

Příkaz k úhradě nákladů exekuce Právní moci příkazu

Poznámka

Exekuce může být skončena také zastavením, k němuž může dojít pouze na základě v zákoně uvedených důvodů (více na internetových stránkách Ministrestva spravedlnosti). Bude-li exekuce zastavena, může být náhrada nákladů uložena i oprávněnému.

Průběh exekuce

Obecně exekuce může probíhat pouze na základě platného usnesení o nařízení exekuce, který vydá příslušný soud dle povinného (dlužníka). V tomto usnesení je uveden exekutor, který je oprávněn vydávat exekuční příkazy, tedy i exekuční příkaz na prodej nemovitosti, v praxi prodej bytů v exekuci.

Exekuční příkaz na prodej nemovitosti se zasílá povinnému, oprávněnému a katastrálnímu úřadu. Exekutor tento příkaz vydá, i pokud usnesení o nařízení exekuce ještě nenabylo právní moci. Jedná se o tzv. předběžné opatření, které zaručuje neprodejnost daného nemovitého majetku. Až soud vyznačí doložku právní moci a tu zašle na pověřený exekutorský úřad, je možné provést samotný prodej nemovitosti na základě exekučního příkazu, vlastní dražbu. Pokud by povinný nebo oprávněný (což je velice nepravděpodobné) podal opravný prostředek (odvolání) proti usnesení, nadřízený soud o něm rozhodne. Buď potvrdí původní usnesení, nebo jej pozmění či jej dokonce může zrušit. V případě zrušení usnesení o nařízení exekuce je exekutor povinen neprodleně zaslat katastrálnímu úřadu oznámení o ukončení exekuce z důvodu zrušení usnesení.

V některých případech se oznámení o ukončení exekuce musí zasílat na dva katastrální úřady. Jedná se o situaci, kdy dlužník (povinný) má nemovitý majetek v obvodu jiného soudu než toho, který vydal usnesení. Soud, který je místně příslušný pro vydání usnesení o nařízení exekuce, ve většině případech je spojen s trvalým bydlištěm povinného. Například v praxi to znamená, že pokud dlužník bydlí v Klatovech, je místně příslušný Okresní soud v Klatovech, jenž vydá usnesení. Ovšem pokud vlastní povinný nemovitost ve Starém Plzenci, exekutor zasílá exekuční příkaz na Katastrální úřad Plzeň-jih.

Oznámení se musí zaslat jak na Katastrální úřad v Klatovech, tak na Katastrální úřad Plzeň-jih. V Klatovech totiž evidují usnesení soudu, a naproti tomu na Plzni-jihu zase exekuční příkaz. Pokud by se ukončení zaslalo pouze na jeden z těchto úřadu, nebyla by nemovitost „odblokována“ dostatečně a stále by na ní vázlo omezení k převodu vlastnických práv. O tom, kdo může exekuovat píšeme v dalším článku.

Kdo může vaši nemovitost exekuovat?

Exekuce nemovitosti je specifický právní akt. Prodat nemovitost může exekutor uvedený v zákoně č. 120/2001 Sb., exekučním řádu, soud nebo finanční úřad. Poslední dva z jmenovaných jsou státní instituce, které mají toto oprávnění.

Soudní exekutor dle exekučního řádu není státní orgán, jak si může na první pohled laik myslet. Jedná se o fyzickou osobu, která získala pověření státu vést exekutorský úřad. Exekutor má propůjčená razítka se státním znakem, které musí být uvedeny na každém exekuční příkazu jím vydaném. V podstatě a zjednodušeně řečeno, exekutor je člověk podnikající, má vlastní IČ a pravomoci „propůjčené“ státem.

Soudní exekutor musí být členem Exekutorské komory, která má sídlo v Brně. Této komoře je také odpovědný za svůj výkon a případné chyby svého úřadu.

Výkon exekutora se neváže na oblast, ve které náleží, nebo která je uvedena v názvu exekutorského úřadu. Například pokud dlužník (povinný) vlastní nemovitost v Plzni a jeho trvalým bydlištěm je taktéž Plzeň, neznamená to, že automaticky provede dražbu nemovitosti Exekutorský úřad Plzeň-město. V tomto případě se systém liší od systému notářských kanceláří. Věřitel si vybírá jakéhokoliv exekutora uzná za vhodného, takže není výjimkou, když povinný má trvalé bydliště nebo nemovitost v Plzni a exekutor má sídlo třeba v Ústí nad Labem.

Exekuci může provést taktéž finanční úřad a to ten, u kterého pohledávka vznikla. Soud je rovněž oprávněn dražit nemovitosti. Tyto orgány mají povinnost stanovit vyvolávací cenu dražby v částce 3/4 ceny nemovitosti, jenž je stanovena ve vypracovaném znaleckém posudku.

V každém případě je povinnost kteréhokoliv z exekutorů zaslat povinnému vyrozumění o nařízení dražby. A tento dlužník má možnost do data dražby dluh uhradit, a tím pádem je dražební jednání zmařeno důsledkem uhrazení exekuce. O tom, jak exekuci řešit se dozvíte v samostatné kapitole, například řešení formou splácení.